Политика за защита на лични данни

Настоящата декларация за даване на съгласие е изготвена на основание на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни. С използването на този сайт Вие ДЕКЛАРИРАТЕ, че предоставяте свободното си и недвусмилено съгласие за предоставяне на личните си данни на фирма „Джи Ем Клийнинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1000, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК: 123456789, ИН по ЗДДС: BG123456789, във връзка с възникналите търговски взаимоотношения между Вас и фирмата. По смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, декларирате съгласието си да се обработват следните лични категории данни: Име, Фамилия и данни за контакт – телефон и електронна поща. ДЕКЛАРИРАТЕ, че сте запознат/а/ с целта и средствата за обработка и съхранение на личните Ви данни и доброволния характер на предоставянето им.

Настоящата декларация да се счита за съгласие за използване и съхранение на личните данни от фирма “GM Cleaning” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1000, съгласно ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В случай на несъгласие от Ваша страна с написаното по-горе, следва да не използването информацията и функционалностите на този уебсайт и да го напуснете незабавно!